UCHWAŁA Nr XVI/152/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/152/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r. 
 
w sprawie: miejsc ogólnodostępnych w miejscowości Kruszyn i Nowa Wieś.
             
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 12, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806;  Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 r.Nr 102, poz. 1055,   Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; Dz. U.  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U.  z 2007 r.  Nr 48,   poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.  Nr 28,   poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Gmina Włocławek wyraża wolę, że urządzone i wybudowane  tereny zielone w miejscowości Kruszyn oraz  przebudowane boisko sportowe w miejscowości Nowa Wieś, ze środków programu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania 313,322,323 - tytuł operacji „ Urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś”,  będą miejscami dostępnymi dla ogółu mieszkańców gminy Włocławek. 
  
§ 2 Rada Gminy Włocławek, po zrealizowaniu zadania określonego w  § 1 niniejszej uchwały, podejmie uchwałę  w sprawie zasad i trybu korzystania z wybudowanych  gminnych obiektów i urządzonych  terenów zielonych w ramach programów odnowy miejscowości Kruszyn oraz Nowa Wieś. 
  
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Pobierz skan uchwały (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 21:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 929