UCHWAŁA Nr XVI/151/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r.

UCHWAŁA Nr XVI/151/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012r. 
 
w sprawie:  wygaśnięcia mandatu radnego.
 
Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190, późn. zm. Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 ust. 3  ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 ze zmianami: Nr 102, poz. 588,  Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1  Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Feliksa Andrzeja Bogdanowicza, z listy Nr 2 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, w okręgu wyborczym Nr 1 z powodu śmierci.
 
§ 2 O wygaśnięciu mandatu postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 1 w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 3 Uchwałę o wygaśnięciu mandatu przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Pobierz skan uchwały (213kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 21:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054