UCHWAŁA Nr XVI/150/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/150/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r. 
 
w sprawie:  podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania.
 
Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2011 r. Nr 21, poz. 112,  późn. zm.  Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 849) w związku z art. 14  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, późn. zm. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889,  Nr 147, poz. 881) 
 
na wniosek Wójta Gminy Włocławek
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

 
§ 1 Dokonuje się podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
  
§ 2 Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku. 
  
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w BIP i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek. 
  
§ 4 Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 
  
§ 5  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 6  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz skan uchwały (1361kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 21:08:28)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 21:12:13)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1195