UCHWAŁA Nr XVI/149/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r.

UCHWAŁA Nr XVI/149/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012r. 
 
w sprawie:  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art.40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568,  Dz. U.z 2004 r.  Nr 102,  poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.  z 2007 r.  Nr 48,    poz. 372,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28,       poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) oraz art.21 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  zmianie  Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218 z 2010 r.  Nr 3 poz. 13, z 2011 r.  Nr 224, poz. 1342.)   
 
Rada Gminy Włocławek, uchwala co następuje:
 
§ 1 Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.     
  
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2013 r.    

Pobierz skan uchwały (1017kB) pdf         

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 21:05:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914