UCHWAŁA Nr XVI/148/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/148/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r. 
 
w sprawie: zmiany uchwały - przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 r. Nr 17, poz. 128,   Nr 181, poz. 1337; Dz. U.  z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.  Nr 28,  poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002; ze zmianami:  Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,  Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1830,  Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,  poz. 668, Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r.  Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r.  Nr 230, poz. 1373, Dz. U. z 2012 r. poz. 908 i poz. 985), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 W Uchwale Nr XI/101/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
2. Po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek.”
 
§ 2 W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok” stanowiącym załącznik do  uchwały  Nr XI/101/12 Rady Gminy Włocławek  z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok”, zwanego w dalszej części niniejszej uchwały „Programem”  wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się pkt. 4) paragrafu 1 Programu,
2) skreśla się paragraf 3 Programu,
3) skreśla się załącznik Nr 2 do Programu,
4) paragraf § 4 Programu otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji i leczenia bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włocławek.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1)gmina zawarła umowę z lekarzem weterynarii na dokonywanie zabiegu  sterylizacji bezdomnych zwierząt,  oraz na opiekę lekarską dofinansowywanych w 100% z budżetu gminy,

2)bezdomne zwierzęta, w szczególności koty, będą na zlecenie gminy wyłapywane                 i przewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1 w celu wykonania zabiegu sterylizacji,

3)po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią            do adopcji,

4)na warunkach określonych w umowie, gmina płaci 100% kosztów zabiegu leczenia lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.”
 
5)paragraf 6 Programu otrzymuje brzmienie:
„ 1. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

1.W zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów gmina  współpracować będzie także z organizacjami  społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
 
6)paragraf 7 Programu otrzymuje brzmienie:
„1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana  poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
2. Odławianie bezdomnych  zwierząt z terenu gminy  będzie realizowane w następstwie konkretnych zgłoszeń otrzymywanych przez pracownika Urzędu Gminy Włocławek,               a dotyczących pozostawionych bez opieki lub błąkających się zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów powierza się schronisku dla bezdomnych zwierząt.
4. Gmina  podpisze umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na ich odławianie oraz na zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Włocławek.”
 
7) paragraf 8 Programu otrzymuje brzmienie:
„1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich gmina  zawarła umowę z „Ekorol” Sp. z o.o. z/s w Świętosławiu dotyczącą zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zabrania ich właścicielowi.”
 
8) paragraf 9 Programu otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina zapewni całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym                  w wypadkach drogowych w Przychodni Weterynaryjnej ul. Ostrowska 30a,   we Włocławku.
2.      Lekarz weterynarii w ramach podpisanej z gminą umowy, zapewni zwierzęciu opiekę weterynaryjną, niezbędne leki oraz wyżywienie.”
 
9) wykreśla się paragraf 10 Programu, 

10) dodaje się paragraf 12 w brzmieniu:
„1. Gmina przy pomocy Sołtysów poszczególnych sołectw, zapewni dokarmianie bezdomnych kotów. Z uwagi  na fakt, iż gmina Włocławek jest gminą typowo wiejską, problem bezdomnych kotów nie jest zbyt nasilony. W przypadku pojawienia się bezdomnych kotów, Sołtysi będą zgłaszać ten fakt, w Urzędzie Gminy Włocławek. Pracownicy Urzędu Gminy Włocławek w miarę zgłaszanych potrzeb kupować będą karmę  i przekazywać ją Sołtysom, celem dokarmiania bezdomnych kotów, do czasu znalezienia im nowego domu.”
 
§ 3  Załącznik  do Programu - Zadania realizowane przez jednostki w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok”, z uwzględnieniem środków finansowych - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek.

Pobierz skan uchwały (799kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:58:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1254