UCHWAŁA Nr XVI/146/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/146/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12  października 2012 r. 
 
w sprawie:  uchylenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm. Dz. U.  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Uchyla się  Uchwałę  Nr V/36/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 56, poz. 943).
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Pobierz skan uchwały (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:51:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939