UCHWAŁA Nr XVI/145/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/145/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r. 
 
w sprawie:  przyjęcia regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami:  z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 7 ust. 1 pkt.3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Uchwala  się  „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Włocławek”,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2 Traci moc uchwała Nr XXXV/269/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie  przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2006 r. Nr 74, poz. 1255).
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Pobierz skan uchwały (1647kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:48:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1343