UCHWAŁA Nr XVI/143/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/143/12  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 12 października 2012 r.  
 
w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.  1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 .  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Udzielić  pomocy finansowej Gminie Cekcyn w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców wsi Zdroje.
 
§ 2 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między stronami.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Pobierz skan uchwały (210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:39:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 937