UCHWAŁA Nr XVI/141/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/141/12  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 12 października 2012 r.  
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek z dnia  23  sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2013 rok na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.  1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 W Uchwale Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2013 rok na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa, wprowadza się następujące zmiany: 

Treść „zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe na rok 2013 w kwocie 160 000,00 zł słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa” zastępuje się treścią „zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe na rok 2013 w kwocie 176 000,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa”.
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Pobierz skan uchwały (232kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:33:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913