UCHWAŁA Nr XVI/140/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/140/12
 Rady Gminy Włocławek
 z dnia 12 października 2012 r.
    
w sprawie:  zmiany  Uchwały  Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia  2011 roku  w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012 – 2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r.   Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r.  Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.  1707) w związku z art. 121   ust. 7 i 8 oraz  art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze mianami: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578,  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197,    poz. 1170, z 2012 r.  poz. 986)     

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 W Uchwale Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata
2012-2020, zmienionej Uchwałą Nr  XI/95/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego
2012 r. w sprawie zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012 – 2020, Uchwałą Nr XIV/119/12 Rady Gminy Włocławek z dnia
22 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012 – 2020, Uchwałą Nr XV/126/12 Rady Gminy Włocławek z dnia
23 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:  
  1. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodny z załącznikiem Nr 1 do uchwały 
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 1 do uchwały. 
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Pobierz skan uchwały (338kB) pdf

Załącznik WPF (5220kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:24:13)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 stycznia 2013, 14:15:44)
Zmieniono: Publikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1257