UCHWAŁA Nr XVI/139/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/139/12  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 12 października 2012r.  
 
w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 .  poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1  W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2912 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.
z 2012 r., poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:  
1. Plan dochodów w wysokości 21 628 549 zł  zmniejsza się do wysokości 21 395 911 zł,    w tym:
  • dochody bieżące w wysokości 19 522 795 zł zwiększa się do wysokości 19 527 464 zł, 
  • dochody majątkowe w wysokości 2 105 754 zł, zmniejsza  się do wysokości 1 868 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
2. Plan wydatków w wysokości 22 956 044 zł zmniejsza się do wysokości 22 723 406 zł, w tym:
  • wydatki bieżące w wysokości 18 436 641 zł zwiększa się do wysokości 18 529 030 zł, 
  • wydatki majątkowe w wysokości 4 519 403 zł, zmniejsza się do wysokości 4 194 376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
§ 2 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.
 
§ 3 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 
§ 4 Dokonuje się zmian planu wydzielonego rachunku dochodów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Pobierz skan uchwały (7644kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:14:52)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:31:43)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1040