UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/138/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 23 sierpnia 2012r. 
 
w sprawie:  podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
 
Na podstawie art. 419 §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,   Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281)  w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 ze zmianami: Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881) 
 
na wniosek Wójta Gminy Włocławek,
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

 
§ 1  Dla wyboru Rady Gminy Włocławek dokonuje się podziału Gminy Włocławek  na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
 
§ 3  Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom,  w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
 
§ 4   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§  5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu  w  Dzienniku Urzędowym Województwa   Kujawsko - Pomorskiego  oraz  podaniu  do  publicznej wiadomości w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan uchwały (633kB) pdf
Pobierz skan załącznika (230kB) pdf
Pobierz skan załączników do uzasadnienia (1613kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:45:29)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:28:02)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1299