UCHWAŁA Nr XV/137/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r

UCHWAŁA Nr XV/137/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
 
w sprawie: zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok.”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 r. Nr 17, poz. 128,   Nr 181, poz. 1337; Dz. U.  z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.  Nr 28,  poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002;ze zmianami:  Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,  Dz. U.z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1830,  Dz. U.z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,  poz. 668, Nr 92,poz. 753, Dz. U. z 2010 r.  Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r.  Nr 230, poz. 1373),  

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§1 W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok” stanowiącym załącznik do  uchwały  Nr XI/101/12 Rady Gminy Włocławek  z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok”, zwanego w dalszej części niniejszej uchwały „Programem”  wprowadza się następujące zmiany: 
1)skreśla się paragraf 3 Programu, 
2)paragraf 8 Programu otrzymuje brzmienie: 

„1.W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt Gminy  Włocławek wytypuje gospodarstwo rolne, do którego zostanie przekazane zwierzę gospodarskie. 
2.Gmina Włocławek zawarła umowę z „Ekorol” Sp. z o.o. z/s w Świętosławiu dotyczącą zapewnienia miejsca w budynkach w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich        w przypadku wystąpienia konieczności zabrania ich właścicielowi. 
3.Gospodarstwo, wskazane do przejęcia zwierzęcia  musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania tzn. musi posiadać miejsce odpowiednie dla gatunku zwierzęcia, uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania. Musi również spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych,       o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 
4.Osoba, przejmująca zwierzę nie może być karana za naruszenie przepisów ustawy               o ochronie zwierząt, powinna również mieć przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku  bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami. 
5.Przekazanie zwierzęcia następuje za zgodą osoby, której zwierzę ma być przekazane. W przypadku braku zgody, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotowi wskazanemu, zwierzę może zostać przekazane innej osobie fizycznej lub organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, która zapewni mu właściwą opiekę.” 
  
3) skreśla się załącznik Nr 2 do Programu. 
  
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan uchwały (391kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:39:19)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:25:57)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1270