UCHWAŁA Nr XV/136/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/136/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 23 sierpnia 2012r. 
 
w sprawie:  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,Nr 214,  poz.1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  Dz. U. z 2004 r.Nr 102,  poz.1055, Nr 116,  poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U.  z 2007r.  Nr 48, poz.372,  Nr 138, poz.974    i Nr.173, poz. 1218 ,  Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,  Dz. U. z 2010 r.  Nr 28, poz.142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r.  Nr 21, poz. 113, Nr. 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U.  z 2012r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6  oraz  ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368)   
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 1. Określić przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Włocławek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do uchwały.   

2.  Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób  możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych, stanowiącym Załącznik  Nr 2 do uchwały. 
  
§2 Traci moc uchwała Nr VII/59/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 244, poz. 2289). 
  
§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
  
§4 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan uchwały (261kB) pdf
Pobierz skan załączników (942kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:34:31)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:24:44)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1413