UCHWAŁA Nr XV/133/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/133/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn”.
 
Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.  Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.  Nr 48, poz. 372,  Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§1  Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Kruszyn ” stanowiący załącznik   do niniejszej uchwały.
 
§2 Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn na lata 2010-2015”.
 
§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan uchwały (238kB) pdf
Pobierz skan załączników

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:26:04)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:16:10)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1313