UCHWAŁA Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/132/12 
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 23 sierpnia 2012 r.  
 
w sprawie:  zaciągnięcia   zobowiązania  długoterminowego  na 2013  rok  na  realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe na rok 2013 w kwocie 160 000,00 zł słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 na realizację zadania inwestycyjnego pn.  Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa. 
 
§ 2 Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy.
 
§ 3 Ustala się termin realizacji wydatków z tytułu zaciągniętego zobowiązania na rok 2013.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan uchwały (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:20:48)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:13:19)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1461