UCHWAŁA Nr XV/131/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/131/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
 
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2013 – 2014 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.  1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.  567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe na lata 2013 – 2014 w łącznej kwocie 2 481 000,00 zł słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo 
i Józefowo – I etap. 
 
§ 2 Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy.
 
§ 3 Ustala się realizację wydatków z tytułu zaciągniętego zobowiązania:
  1. w 2013 roku w kwocie 440 000,00 zł słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100 
  2. w 2014 roku w kwocie 2 041 000,00 zł słownie: dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100. 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan uchwały (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:16:35)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:12:27)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1483