UCHWAŁA Nr XV/129/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/129/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok z przeznaczeniem na  wkład własny kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie”.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 ,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr  96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 7 i 13 Uchwały Nr X/92/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok  (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2012 r. poz. 105)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 220 000,00 zł, słownie: dwieście dwadzieścia  tysięcy   złotych  00/100 w Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  2012 roku z przeznaczeniem na wkład własny kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie”. 
 
§ 2 Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel in blanco.
 
§ 3 Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015 - 2022.
 
§ 4 Zobowiązanie określone w § 1  zostanie w całości pokryte z dochodów własnych.
 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan uchwały (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 12:59:24)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:10:15)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1262