UCHWAŁA Nr XV/127/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/127/12  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 23 sierpnia 2012 r.  
 
w sprawie:  zaciągnięcia   długoterminowego   kredytu  na   sfinansowanie  spłat   wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 ,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr291, poz. 1707) oraz § 7 i 13 Uchwały Nr X/92/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w  sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok  (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z  2012 r. poz. 105)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Zaciągnąć kredyt długoterminowy  w kwocie 1 719 946,00 zł,  słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100 na  sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 2 Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco.
 
§ 3 Spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2030 roku.
 
§ 4 Zobowiązanie określone w § 1  zostanie w całości pokryte z dochodów własnych.
 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan uchwały (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 12:50:49)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 14:07:58)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1214