UCHWAŁA Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/125/12  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 23 sierpnia 2012 r.  
 
w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 W Uchwale Nr X/92/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.
z 2012 r., poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:  

1.    Plan dochodów w wysokości 21 479 336 zł, w tym:
–  dochody bieżące w wysokości 19 162 818 zł,
–  dochody majątkowe w wysokości 2 316 518 zł, zwiększa  się do wysokości 21 592 835 zł, w tym:
 –  dochody bieżące w wysokości 19 487 081 zł,
–  dochody majątkowe w wysokości 2 105 754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.    Plan wydatków w wysokości 23 026 831 zł, w tym:
–  wydatki bieżące w wysokości 18 232 864 zł,
–  wydatki majątkowe w wysokości 4 793 967 zł, zmniejsza się do wysokości 22 920 330 zł, w tym:
 –  wydatki bieżące w wysokości 18 400 927 zł,
–  wydatki majątkowe w wysokości 4 519 403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 2 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 147 441 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 819 946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 3.1 Deficyt budżetu w wysokości 1 547 495 zł zmniejsza się do wysokości 1 327 495 zł.

2. Deficyt budżetu  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 4 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.
 
§ 5  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 4 000 000 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1 327 495 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w       
    kwocie: 1 719 946 zł,    
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu
     Unii Europejskiej w kwocie: 2 000 000 zł,
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.
 
§ 6 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 
     w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
     przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek 
Tomasz Karkosik
Pobierz skan uchwały (773kB) pdf
Pobierz skan załączników (565kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 11:44:51)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2012, 13:50:24)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1468