UCHWAŁA Nr XIV/124/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/124/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 22 czerwca  2012 r. 
 
w sprawie:  powołania skarbnika Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,  poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz.1241,  Dz. U. z 2010  r.  Nr 28, poz.142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr. 117, poz. 679, Nr 134,  poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 567)   
  
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1  Na wniosek Wójta Gminy Włocławek  na stanowisko skarbnika - głównego księgowego budżetu Gminy Włocławek powołuje się z dniem 2 lipca 2012r. Panią  Anetę Marię Kaczmarek.
 
§ 2  Wykonanie   uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
      § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz  podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w  BIP. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (847kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:50:06)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 17:57:20)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386