UCHWAŁA Nr XIV/123/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/123/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 22 czerwca 2012 r. 
 
w sprawie: udzielenia  Wójtowi  Gminy Włocławek  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust.1 i 2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust.4  i art. 271 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,       Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,poz. 1429, Nr 291,poz. 1707), 
po zapoznaniu się z: 

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.,
2)      sprawozdaniem finansowym,
3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4)      informacją o stanie mienia Gminy,
5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje
 

§ 1 Udziela się Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz  podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w  BIP.


Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (1130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:45:49)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 17:58:55)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339