UCHWAŁA Nr XIV/122/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/122/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 22 czerwca 2012 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Włocławek za 2011 r.
 
Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.     Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116  poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 277, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429,  Nr 291, poz. 1707 ) 
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje:
 
§ 1  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  Włocławek   za 2011 rok.
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w  BIP.
  
Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
 
  Pobierz skan (PDF) (1010kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:42:40)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 18:00:19)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1338