UCHWAŁA Nr XIV/121/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIV/121/12 
Rady  Gminy Włocławek 
z dnia 22 czerwca  2012r. 
 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
 
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr273, poz.2703, Nr 281, poz. 278 ,z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,  poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,  poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,  poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887) oraz  art.18 ust.2  pkt  15  i art. 40 ust. 1  ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102,  poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203,  z 2005 r.  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz.1458), z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012r. poz. 576) 
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje:
 
§ 1 W Uchwale Nr VI/55/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, wprowadza się następującą zmianę: 

1) §2.1 otrzymuje brzmienie: 

„ §2.1. Za świadczenia oddziałów przedszkolnych wykraczające poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłaty w wysokości 1,50 zł za jedną godzinę. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.” 
 
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek .
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (90kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:36:48)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 18:01:13)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1282