UCHWAŁA Nr XIV/120/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/120/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 22 czerwca  2012 r. 
 
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego  na  2013 r. na sfinansowanie  Projektu  Systemowego Operacyjnego Kapitał Ludzki ,, Czas na aktywność ”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt  9 lit. c   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr21, poz. 113, Nr117, poz.679,  Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 
 
Rada  Gminy  uchwala, co  następuje:     
 
§ 1 Zaciąga się  zobowiązanie długoterminowe na  2013 rok na sfinansowanie Projektu Systemowego Operacyjnego Kapitał Ludzki  ,,Czas na aktywność ” , na  łączną  kwotę  164.526 zł,  (słownie:  sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć  złotych   00/100).
 
§ 2  Zobowiązanie określone w § 1  niniejszej uchwały, będzie sfinansowane ze środków  europejskich i  dochodów własnych Gminy Włocławek,  tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
 
§  3  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.
 
Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek 
Tomasz Karkosik 
 
Pobierz skan (PDF) (1285kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:27:11)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 18:02:21)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1192