UCHWAŁA Nr XIV/119/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XIV/119/12 
Rady Gminy  Włocławek 
z dnia 22 czerwca  2012 r. 
 
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012–2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.     Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777,       Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) oraz  art. 230 ust.2 i ust 6 w związku  z art. 226, art 227, art. 228  i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr157, poz.1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726,  z 2011 r. Nr  185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr291,poz.1707)  
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje :
 
§ 1  Uchwala  się  zmiany w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  Włocławek na lata 2012–2020.
 
        § 2  Dokonuje się  zmian w  wykazie  przedsięwzięć realizowanych  w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem do Uchwały .  
 
        § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.
 
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek 
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:22:53)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 18:05:31)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1221