UCHWAŁA Nr XIV/118/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA  Nr XIV/118/12 
Rady Gminy  Włocławek 
z dnia 22 czerwca 2012  roku 
                                                
w sprawie:  zmian do budżetu  na 2012 rok.    
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,   poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,  poz. 1240; zm. Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578,  Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707 )
 
Rada  Gminy Włocławek uchwala,  co  następuje:    
                                           
§ 1  W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek  z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r., poz. 105)  wprowadza się następujące zmiany:  

1. Dokonuje  się  zmiany  dochodów i  wydatków  wg  załącznika  nr 1 i 2.

1) Kwotę dochodów     21.202.830 zł      zastępuje się kwotą    21.159.606 zł,
2) Kwotę wydatków     22.750.325 zł      zastępuje się kwotą    22.707.101 zł,  

w tym:  
    wydatki majątkowe wg załącznika nr  3 w wysokości                      4.793.967 zł
    pozostają bez zmian.           
w tym :    
    wydatki na programy z funduszy  strukturalnych  i  spójności UE     736.643 zł .
 
§ 2  Deficyt  budżetowy  w kwocie  1.547.495 zł   pozostaje bez zmian, zostanie pokryty :
  • pożyczkami długoterminowymi w kwocie  490.000 zł, 
  • kredytem długoterminowym w kwocie    1.057.495 zł. 
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo  przyjęty.
 
 Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
 
 
  Pobierz skan (PDF) (3320kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (22 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 14:14:05)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 lipca 2012, 18:06:46)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538