UCHWAŁA Nr XIII/117/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r.

UCHWAŁA  Nr XIII/117/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 11 maja 2012 r. 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek
 
Na podstawie art. 229 pkt 3, w związku z art. 234 i 235 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, ; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524,z 2008r. Nr 229, poz. 1539,  z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 , z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100 ) i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, ze zmianami  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,       z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,   poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281). 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Uznać za bezzasadną skargę ___________________  na działalność   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
 
§ 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego    o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP.  

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (1771kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 14:04:21)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 lutego 2015, 09:39:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1156