UCHWAŁA Nr XIII/116/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XIII/116/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 11 maja 2012 r. 
 
w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania , wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 
Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, ze zmianami  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)   
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje :
 
§1 W Uchwale  Nr XXXIV/234/09  Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,§ 4  otrzymuje następujące   brzmienie: 

 „§ 4 1 Wójt może nabywać, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, zbywać i zamieniać nieruchomości po uprzednim wyrażeniu opinii przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy”. 
2. Nieudzielenie opinii w terminie miesiąca od dnia złożenia prośby o jej wyrażenie  traktuje się, jako wyrażenie opinii pozytywnej . 
3. W przypadku negatywnej opinii  komisji Rady, Wójt będzie uprawniony do dokonania czynności, o których mowa w ust.1, po uzyskaniu zgody Rady Gminy wyrażonej         w formie uchwały. 
4.W przypadku zbywania mienia komunalnego użyczonego sołectwu, Wójt może dokonać czynności, o których mowa w ust.1, po  uzyskaniu opinii zebrania wiejskiego, wyrażonej w formie uchwały.” 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.                
 
§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 13:58:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054