UCHWAŁA Nr XIII/115/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XIII/115/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 11 maja 2012 r. 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości oznaczonej nr 161/13, położonej w miejscowości Pińczata, obręb geodezyjny Warząchewka Polska.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, ze zmianami  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.          Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)  oraz art. 37 ust. 3   ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  ze zmianami Nr 102, poz. 651 , Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,  Nr 200, poz. 1323; z  2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.673, Nr 129,  poz. 732,  Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789,  Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110   i  Nr 224 poz. 1337)  
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje :
 
§ 1  Wyrazić  zgodę na zwolnienie z obowiązku  zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, wybudowanym staraniem i kosztem dzierżawcy, stanowiącej  mienie komunalne Gminy Włocławek , położonej w miejscowości Pińczata, obręb geodezyjny Warząchewka Polska, oznaczonej geodezyjnie nr 161/13 o powierzchni   288 m2 , dla której  urządzona jest Księga wieczysta  Kw  WL1W/00030366/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku, wydzierżawionej na podstawie umowy zawartej  na 10 lat. 
 
§  2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.                

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP.  

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

  Pobierz skan (PDF) (241kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 13:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1135