UCHWAŁA Nr XIII/114/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIII/114/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 11 maja 2012r. 
                                  
w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, zm.: Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r.  Nr 102, poz. 1055 i 116, poz. 1203, Dz.U z 2005r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U    z 2007r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,Dz.U z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458, Dz.U.z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146,Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113   i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2,3 i art. 91d, pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97,poz.674  zm.: Dz.U.  Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r Nr 17,poz.95,Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158,poz.1103, Nr 176,poz.1238, Nr 191,poz.1369,Nr 247,poz. 1821, Dz.U. z 2008r. Nr 145,poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) 
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje:
 
§ 1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela według następujących norm:


§ 2  Obniżony wymiar zajęć, o których mowa w §1 dotyczy również nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, którego powołano do pełnienia tych funkcji, z tym że, obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3  Logopedom i pedagogom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:


§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (388kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 13:42:15)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 13:50:20)
Zmieniono: Dodanie tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283