UCHWAŁA Nr XIII/113/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIII/113/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 11 maja 2012 r. 
 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt  9 lit. c   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 ,  z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr106, poz.675 z 2011 roku  Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020,  Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i  § 7, 13 Uchwały Nr X/92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok (Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom z 2012r. poz.105) 
 
Rada  Gminy  Włocławek uchwala, co  następuje:         
 
§ 1 Zaciągnąć pożyczki  i kredyt długoterminowy  w łącznej  kwocie 1.547.495 zł  słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100,    na  sfinansowanie deficytu   budżetu    2012 roku,   w tym :
 
1)pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 490.000 zł  na  sfinansowanie wkładu własnego kosztów kwalifikowanych wykonania  następujących zadań inwestycyjnych  planu inwestycyjnego    na 2012 rok   pn. :
 
a)Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej -50.000 zł,

b)Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie – 220.000 zł ,

c)Rozbudowa  istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo   I etap – 220.000 zł,
 
2)kredyt  długoterminowy w kwocie 1.057.495 zł  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 roku, w banku wyłonionym w postępowaniu  przetargowym  przeprowadzonym  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
 
§2 Zabezpieczenie kredytu i pożyczek  stanowi weksel in blanco.
 
§3 Spłata kredytu i pożyczek  nastąpi w okresie od 30 grudnia 2013 roku do  30 grudnia 2022 roku.
 
§4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan (PDF) (280kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 12:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117