UCHWAŁA Nr XIII/112/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 roku

UCHWAŁA  Nr XIII/112/12 
Rady Gminy  Włocławek 
z dnia 11 maja 2012  roku 
                                                
w sprawie :  zmian do budżetu  na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr.173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz.1458,      z 2009 r. Nr 52,  poz. 420,   Nr 157,   poz.1241, z 2010 r. Nr 28,  poz.142 i 146, Nr 40,   poz. 230,Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887,   Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157,  poz. 1240; zm. Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578,  Nr 257,  poz. 1726, z 2011r.  Nr185,  poz. 1092,  Nr 201,  poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429,Nr291,poz.1707 )  
 
Rada  Gminy Włocławek uchwala,  co  następuje:    
                                           
§ 1  W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek  z dnia 16 grudnia 2011roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 roku, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany: 

Dokonuje  się  zmiany  dochodów i  wydatków  wg  załącznika  nr 1 i 2  oraz załącznika Nr 7 w zakresie dochodów własnych :
 
         1)    Kwotę dochodów     21.060.686 zł      zastępuje się kwotą    21.156.278 zł
         2)    Kwotę wydatków     22.608.181 zł      zastępuje się kwotą    22.703.773 zł 

w tym:  
              wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości                     5.221.967   zł
              pozostają bez zmian.           
w tym :    
               wydatki na programy z funduszy  strukturalnych  i  spójności UE 1.136.643 zł . 

§ 2  Deficyt  budżetowy  w kwocie  1.547.495 zł   pozostaje bez zmiany, zostanie pokryty:
  • pożyczkami długoterminowymi w kwocie 490.000 zł, 
  • kredytem długoterminowym w kwocie    1.057.495 zł. 
 
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
§ 4 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo  przyjęty.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz skan (PDF) (2125kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 maja 2012, 12:19:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187