UCHWAŁA Nr XII/111/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/111/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 28 marca 2012r. 
 
w sprawie:  odwołania skarbnika Gminy Włocławek 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz.U. z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984,  Nr 153,  poz.1271,  Nr 214,  poz.1806,  Dz.U. z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,  poz.1568,  Dz. U.  z 2004r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116,  poz. 1203,  Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U.  z 2007r.  Nr 48, poz.372,  Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r.  Nr 180, poz111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,  Dz.U. z 2010 r.  Nr 28, poz.142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r.  Nr 21, poz. 113, Nr. 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)   
 
Rada Gminy Włocławek, uchwala co następuje:
 
  § 1 1. Na wniosek Wójta Gminy Włocławek odwołuje się Panią  Tatianę Kowalewską ze stanowiska skarbnika- głównego księgowego budżetu gminy Włocławek.

2. Odwołanie ze stanowiska nastąpi z dniem 30 czerwca  2012r. i jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 
§ 2 Wykonanie   uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz  podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w  BIP. 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik  
  Pobierz skan (PDF) (164kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334