UCHWAŁA Nr XII/110/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/110/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia28 marca 2012r. 
 
w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2013 rok  funduszu sołeckiego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 lit. a ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami:  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172,  poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r.,  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.   Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; z 2010r.  Nr 28,  poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009r. Nr  52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:                                      
 
§ 1 Wyraża się zgodę na  wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2013 rok  funduszu sołeckiego.
 
           § 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek i zamieszczeniu w BIP.
 
Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:50:20)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:46:49)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1772