UCHWAŁA Nr XII/109/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/109/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 28 marca  2012r. 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz.U. z  2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz.1271,  Nr 214,  poz.1806,  Dz.U. z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,  poz.1568,  Dz. U. z 2004r.  Nr 102,  poz.1055,         Nr 116,  poz. 1203,  Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  Dz.U. z 2006r.     Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U.  z 2007r.  Nr 48, poz.372,  Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r.  Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420,  Nr 157, poz.1241,  Dz.U. z 2010r.  Nr 28, poz.142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz   art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami:  Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.1361 , Nr 192, poz.1381, Dz.U. z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505,  Dz.U. z 2009r. Nr 19 , poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.1323, Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225,  poz.1466 , Nr 225, poz. 1466,  Dz.U. z 2011r. Nr 5 , poz. 13, Nr 159, poz. 945 ), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1  W Uchwale Nr   XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie  gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg uchyla się § 5.  
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
§ 3 Uchwała podlega  podaniu  do  publicznej wiadomości  w  sposób  zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:47:02)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:41:06)
Zmieniono: Dodanie Załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1231