UCHWAŁA Nr XII/108/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/108/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 28 marca  2012r. 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/87/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek i określenia jej zadań. 
 
Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:   Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r.   Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r.  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)  oraz  §62 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  z 2009r. Nr 99, poz. 1653) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 W Uchwale Nr IX/87/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek i określenia jej zadań § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„ § 1 Ustala się, w drodze powołania następujących radnych, skład Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek:
 
1)      Błasiak Wiesław
2)      Karkosik Tomasz
3)      Kwiatkowski Sławomir
4)      Muszyńska Irena
5)      Sadowska Elżbieta
6)      Ulanowicz Elżbieta
7)      Wrocławski Bogusław
8)      Zajdel Marek
9)      Zawadzki Waldemar
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.
  

   Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
 
  Pobierz skan (PDF) (211kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:43:29)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:45:50)
Zmieniono: Aktualizacja Załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1244