UCHWAŁA Nr XII/107/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA  Nr XII/107/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 28 marca 2012r. 
 
w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2012 r.
  
Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr  115, poz.793, NR 176, poz. 1238,  z 2008 roku Nr 227, poz. 1505, z 2009 r, Nr 18, poz.  97, Nr 144, poz. 1175, z 2010. Nr 47, poz. 278, Nr 106, poz.622, Nr 127, poz. 857,z 2011 roku, , Nr 112 , poz.654 , Nr 120, poz. 690 ) i na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485,      z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558,   z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 96, Nr 213, poz.1396, Nr 228 , poz.1486, z 2011 r. Nr 63, poz.322, Nr 105, poz.614, Nr 117, poz.678)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 , poz.  1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz   z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.420 , Nr 157 poz.1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 , Nr 217, poz.1281,) 
  
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
      § 1 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
    
       § 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
     § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:37:48)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:36:42)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1199