UCHWAŁA Nr XII/106/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA  Nr XII/106/12 
Rady  Gminy Włocławek 
z  dnia 28 marca 2012r. 
 
w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we  Włocławku
 
Na podstawie oraz art.18 ust 2  pkt. 15   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001  roku Nr 142, poz.1591 zmiana w 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz.1568, z 2004r, Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 , poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U z 2007 , Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40  poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281)  oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009r. Nr 65, poz.554,  Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551,  Nr 219, poz.1706 , Dz.U. nr 221 poz.1738,  z 2010 Nr 28 , poz. 146, Nr 40 poz 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz.842, nr 217, poz.1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala , co następuje:
 
§  1 W  Uchwale Nr  XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego  2010 r.  w sprawie  uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we  Włocławku w  rozdziale III w § 7 ust. 1 po pkt.13 dodaje się  pkt 14 w brzmieniu 

„ 14)  świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Nowej Wsi”
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego  Ośrodka Pomocy   Społecznej we Włocławku.
 
        § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:33:10)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:32:10)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1258