UCHWAŁA Nr XII/105/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/105/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 28 marca 2012r. 
 
w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Włocławek
 
Na podstawie art. 3 oraz art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r.,  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.   Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; z 2010r.  Nr 28,  poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:                                      
 
§ 1 W Statucie Gminy Włocławek stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/219/09  Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2009r.  Nr 99, poz. 1656)   wprowadza się następujące zmiany: 

1) §  18 uchyla się. 
 
2) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
  
„ 3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków o charakterze formalnym, przez co rozumie się w szczególności wnioski dotyczące:          
1) stwierdzenia quorum,
2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
3) odroczenia sesji lub jej przerwania,
4) ogłoszenia przerwy w posiedzeniu,
5) zakończenia dyskusji,
6) ograniczenia czasu trwania wystąpień,
7) przeliczenia głosów,
8) prawa repliki i przestrzegania regulaminu obrad,
9) zamknięcia listy mówców,    
10) odesłania projektu uchwały do merytorycznej komisji,
11) sprawdzenie listy obecności radnych w danym momencie sesji,
12) zakończenie i odroczenie posiedzenia,
13) odroczenie procedowania nad projektem uchwały,
14) reasumpcji głosowania,
15) zakończenie obrad.”
 
3) § 68 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. § 48  ust. 1 stosuje się odpowiednio.”
 
4) § 69 ust. 4  otrzymuje brzmienie:
„ 4. Postanowienia ust. 1  stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji.”
 
5) w § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do zadań Komisji Budżetu, Finansów,  Promocji Wsi i Integracji Europejskiej należy w szczególności: 
1) opiniowanie planu i wykonania budżetu, 
2) opiniowanie podatków  i opłat lokalnych, 
3) analizowanie wyników kontroli finansowych, 
4) opiniowanie strategii i programu rozwoju Gminy, 
5) opiniowanie potrzeb finansowych w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, 
6) opiniowanie spraw związanych  z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, 
7) opiniowanie innych zagadnień nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami.” 
  
6) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego należy w szczególności: 
1) opiniowanie spraw w zakresie mienia komunalnego, 
2) opiniowanie spraw w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, 
3) opiniowanie zagadnień w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej, 
4) opiniowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, 
5) opiniowanie zagadnień z zakresu drogownictwa, 
6) opiniowanie gminnych planów inwestycyjnych , 
7) opiniowanie zagadnień z zakresu ładu i porządku publicznego, 
8) opiniowanie innych zagadnień nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami. 
 
7) w § 70 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Do zadań Komisji Edukacji , Kultury i Sportu,  Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej należy w szczególności: 
1) opiniowanie spraw z zakresu wychowania przedszkolnego  oraz edukacji na poziomie  szkoły podstawowej i gimnazjum, 
2) opiniowanie spraw dotyczących zagadnień z zakresu kultury, 
3) opiniowanie spraw dotyczących sportu, turystyki i wypoczynku, 
4) opiniowanie zagadnień z zakresu ochrony zdrowia, 
5) opiniowanie zagadnień z zakresu sprawy pomocy społecznej, 
6) opiniowanie spraw z zakresu polityki prorodzinnej, 
7) opiniowanie spraw z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań integracyjnych, 
8) opiniowanie spraw z zakresu problematyki  bezrobocia, 
9) opiniowanie innych zagadnień nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami.” 
 
8) w §  84 ust. 2 uchyla się pkt 8,
9) w § 91 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu oraz procedurę jego uchwalania określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy ustawy o finansach publicznych”.
 
10)  §  92 otrzymuje brzmienie:

„§ 92. Nabycie mienia komunalnego, jego przeznaczenie i sposób wykorzystania składników majątkowych tego mienia określa ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa  o gospodarce komunalnej”.     
  
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  

                           Przewodniczący 
                           Rady Gminy Włocławek
                          Tomasz Karkosik

Pobierz skan (PDF) (433kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 09:22:44)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:30:24)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1159