UCHWAŁA Nr XI/104/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.


UCHWAŁA Nr  XI/104/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r.
 
Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.     Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 678, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz §50 ust. 1, ust. 2 pkt1, §51 ust. 1 i 2 oraz §54 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009r. Nr 99, poz. 1653) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 Zatwierdza się  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2011r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

Przewodniczący 
   Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz Uchwałę (PDF) (174kB) pdf
Pobierz Załączniki (PDF) (498kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 15:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182