UCHWAŁA Nr XI/103/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.


UCHWAŁA Nr XI/103/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012r. 
 
w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami:   z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337;z 2007 r.,  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.   Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; z 2010r.  Nr 28,  poz. 142   i 146,  Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281),oraz § 64 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek , stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009r. Nr 99 poz. 1653) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:                                      
 
§ 1 Stwierdza się  wybór w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, Radnej  Elżbiety Ulanowicz na Przewodniczącą Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek. 
 
§ 2   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP. 

Przewodniczący 
   Rady Gminy Włocławek
       Tomasz Karkosik
Pobierz Uchwałę (PDF) (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 15:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1111