UCHWAŁA Nr XI/101/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.UCHWAŁA Nr XI/101/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012r. 
 
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,   Nr 181, poz. 1337; Dz. U.z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.  Nr 28,  poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675;Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002; ze zmianami:  Dz. U.z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,  Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz.289, Nr175, poz.1462, Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1830,  Dz. U. z 2008 r.  Nr199, poz.1227, Dz. U. z 2009 r. Nr18, poz. 97, Nr 79 poz.668, Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r.  Nr 47, poz.278, Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz.1373),  

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
  § 1 Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
   § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 Przewodniczący 
    Rady Gminy Włocławek
 Tomasz Karkosik
Pobierz Uchwałę (PDF) (321kB) pdf
Pobierz Załączniki (PDF) (879kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 15:15:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103