UCHWAŁA Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA Nr XI/100/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012r. 
 
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie  gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz.U. z  2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz.1271,  Nr 214,  poz.1806,  Dz.U. z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,  poz.1568,  Dz. U. z 2004r.  Nr 102,  poz.1055,Nr 116,  poz. 1203,  Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U.  z 2007r.  Nr 48, poz.372,  Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r.  Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420,  Nr 157, poz.1241,  Dz.U. z 2010r.  Nr 28, poz.142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz   art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami:  Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.1361 ,Nr 192, poz.1381, Dz.U. z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505,  Dz.U.z 2009r. Nr 19 , poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.1323, Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225,  poz.1466 , Nr 225, poz. 1466,  Dz.U. z 2011r. Nr 5 , poz. 13, Nr 159, poz. 945 ), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1  Ustala się stawki opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, w związku z :  

1) prowadzeniem robót w pasie drogowym,  
2)umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  
3)umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  
4)zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3  
§ 2 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, gminnych o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni do 20 % szerokości – 3,00 zł brutto (słownie : trzy złote 00/100), 
2) opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni od 20 % do 50 % szerokości – 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100) 
3) opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni od 50% do całkowitego zajęcia – 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100) 

2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej jak 1 m² pobiera się opłatę jak          za 1 m2.  

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez 1 pełny dzień. 

4. W/w opłaty nie obowiązują w przypadku zajęć pasa drogowego związanych z inwestycjami i remontami wykonywanymi dla gminy Włocławek. 
 
§ 3 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w szczególności przez linie energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi ustala się następujące stawki roczne  opłat za 1 m² powierzchni pasa drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 
1) w jezdni 200,00  zł brutto (słownie :  dwieście złotych 00/100) 
2) poza jezdnią 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) 
3) na obiekcie mostowym 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni w wysokości: 
1) w jezdni 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) 
2) poza jezdnią 50,00  zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) 
3) na obiekcie mostowym 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) 
 
§ 4 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni w wysokości  1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100). 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni w wysokości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100). 
 
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100 %. 
 
§ 5 Opłat nie  pobiera się za umieszczenie w pasie drogowym tablic informacyjnych i witaczy na potrzeby gminy Włocławek.
 
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
 
§ 7 Traci moc uchwała nr XVII/148/04 Rady Gminy Włocławek  z dnia 18 czerwca  2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m²  pasa drogowego na terenie Gminy Włocławek na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2004r. Nr 91, poz. 1604).  
 
   § 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
§ 9 Uchwała podlega  podaniu  do  publicznej wiadomości  w  sposób  zwyczajowo przyjęty.

             Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
     Tomasz Karkosik
Pobierz Uchwałę (PDF) (446kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 15:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3263