UCHWAŁA Nr XI/99/12 Rady Gminy Włocławekz dnia 29 lutego 2012 r.

 
UCHWAŁA Nr XI/99/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012 r. 
 
w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2013 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej  Mostki- Mursk ”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt  9 lit. c   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974,  Nr 173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr106, poz.675 z 2011 roku  Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020,  Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 
 
Rada  Gminy  uchwala, co  następuje:       
 
     § 1 1.  Zaciąga się  zobowiązanie długoterminowe na rok  2013 na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Mostki-Mursk ( podbudowa kamienna  i nawierzchnia asfaltowa) ” na łączną kwotę 500.000 zł słownie:  pięćset tysięcy złotych 00/100. 
 
2. Całkowity koszt zadania   wynosi  680.000  zł .
w tym :
        rok    2013 – 500.000 zł,
        rok    2014 -  180.000 zł

        § 2  Zobowiązanie określone w § 1  niniejszej uchwały, będzie sfinansowane z dochodów własnych Gminy tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
 
   § 3    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 


    Przewodniczący 
   Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz Uchwałę (PDF) (207kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 14:36:54)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 15:02:40)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1115