UCHWAŁA Nr XI/98/12 Rady Gminy Włocławekz dnia 29 lutego 2012 r.


UCHWAŁA Nr XI/98/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012 r. 
 
w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego  na  2013 rok   na dostawę mieszanki  kruszywa  wapienno-żwirowego. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c   ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974,  Nr 173, poz. 1218 ,  z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr106, poz.675 z 2011 roku  Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134,poz.777, Nr 149, poz. 887, NR 217, poz. 1281 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020,  Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 
 
Rada  Gminy  uchwala,  co  następuje:      
 
§1 1. Zaciągnąć  zobowiązanie długoterminowe na rok  2013 na dostawę mieszanki kruszywa wapienno-żwirowego w  łącznej  kwocie 130.000 zł słownie: sto trzydzieści  tysięcy złotych   00/100 
 
2. Całkowity koszt   na rok 2013 wynosi  130.000 zł.
  
§ 2  Zobowiązanie określone w § 1  niniejszej uchwały, będzie sfinansowane z dochodów własnych Gminy tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
 
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący 
  Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik

Pobierz Uchwałę (PDF) (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 14:29:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986