UCHWAŁA Nr XI/95/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.


UCHWAŁA  Nr XI/95/12 
Rady Gminy  Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012r. 
 
w sprawie:  zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012–2020. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.,984, Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.,128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 ,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142  i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 Nr, z 2011r. Nr.21, poz.113, Nr.117, poz.679, Nr.134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 )  art. 230 ust.2 i ust 6 w związku z art. 226, art 227, art.228, i art. 229  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726,  z 2011r. Nr  185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), art. 121 ust 8  i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219,  poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr108, poz.685, Nr152,poz.1020, Nr  161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 )  
  
Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1  Uchwala  się  zmiany w przedsięwzięciach  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Włocławek na lata 2012–2014.
 
§ 2  Dokonać zmian w  wykazie  przedsięwzięć realizowanych  w latach 2012-2020 zgodnie z załącznikiem do Uchwały .  
 
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.
 
§ 4   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 
  Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik
Pobierz Uchwałę (PDF) (201kB) pdf
Pobierz Załączniki (PDF) (703kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 13:59:32)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 14:13:00)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1154