UCHWAŁA Nr XI/94/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r


UCHWAŁA  Nr XI/94/12 
Rady Gminy  Włocławek 
z dnia 29 lutego 2012r. 
                                                
w sprawie :  zmian do budżetu  na 2012 rok    
          
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt, 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami  z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.       Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr.173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz.1458,      z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,  poz.142 i 146, Nr 40,   poz. 230,   Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887,    Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578,  Nr 257,  poz. 1726, z 2011r.  Nr185,  poz. 1092,  Nr 201,  poz. 1183 )  
 
Rada  Gminy Włocławek uchwala,  co  następuje:    
                                           
§ 1 W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek  z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. , poz. 105) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2 oraz załącznika nr 3 i 3a.
 
1) Kwotę dochodów     20.300.712 zł      zastępuje się kwotą    20.743.862  zł,
2) Kwotę wydatków     21.848.207 zł      zastępuje się kwotą     22.291.357  zł 
 
w tym:  
      wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości  4.761.317   zł
      zastępuje się kwotą                                             5.221.967   zł             
 
w tym :    
       wydatki na programy z funduszy  strukturalnych  i  spójności UE 1.136.643 zł
 
§ 2  Deficyt  budżetowy  w kwocie  1.547.495 zł   pozostaje bez zmian, zostanie pokryty kredytem długoterminowym  w kwocie 1.547.495  zł.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§ 4 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo  przyjęty.

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                             Rady Gminy Włocławek
                                                                                                 Tomasz Karkosik

Pobierz Uchwałę (PDF) (281kB) pdf
Pobierz Załączniki (PDF) (5431kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (29 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 13:43:38)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 14:08:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1318