UCHWAŁA Nr XVIII/172/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2013 r."

UCHWAŁA Nr XVIII/172/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 grudnia 2012 r. 
 
 
 
w sprawie uchwalenia "Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2013 r."
  
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 ; o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473; ze zmianami: Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238,   z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r, Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r.  Nr 47, poz. 278, Nr 106, poz. 622, Nr 127, poz. 857, z 2011 r., Nr 112,  poz.654 , Nr 120, poz. 690, z 2012 r. poz.405) i na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U  z 2012 r. poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz.  U  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.   Nr 52 poz.42, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 11/i: 40 poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U  z 2012 r. poz. 567) 
  
  
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
  
§1. Przyjmuje się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
  
  
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
  
  
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Czytaj całość (2048kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 19:20:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1110