UCHWAŁA Nr XVIII/171/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.

UCHWALA Nr XVIII/171/12 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 19 grudnia 2012 r. 
 
 
w sprawie wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.
    
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art.40 ust l, art. 41 ust. l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568,  Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art.21 ust.l  pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw   lokatorów,  mieszkaniowym zasobie  gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst  jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,  Nr 249, poz. 1833, z 2007 r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218 z 2010 r., Nr 3 poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) 
 
Rada Gminy Włocławek, uchwala co następuje:
 
§ 1. Uchwala się " Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3.   Uchyla  się  Uchwałę  Nr   XVI/149112 Rady  Gminy  Włocławek  z   dnia 12  października 2012  r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.

Czytaj całość (1390kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 19:07:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509